AKINLAR İNŞAAT TAAHHÜT HUBUBAT NAKLİYAT OTO VE DAYANIKLI TÜKETİM MALZEME SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akınlar İnşaat Taahhüt Hububat Nakliyat Oto ve Dayanıklı Tüketim Malzeme Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket nezdinde yapılan veya aracılık ettiği işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet pazarlama sürecinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak e-posta vasıtasıyla elektronik ortamda veya elden teslim suretiyle fiziki ortamda toplanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, mevzuat hükümlerinin izin verdiği yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımız, yetki vermiş olduğumuz Akınlar İnşaat Taahhüt Hububat Nakliyat Oto ve Dayanıklı Tüketim Malzeme Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bankalar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer yurtiçi/yurtdışı kişi ve kuruluşlar, Akınlar İnşaat Taahhüt Hububat Nakliyat Oto ve Dayanıklı Tüketim Malzeme Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşme imzaladığı iş ortaklarına ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler ve tüm resmi merciler ile yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili ​kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre 0028005743400014 No’lu Akınlar İnşaat Taahhüt Hububat Nakliyat Oto ve Dayanıklı Tüketim Malzeme Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin Ahi̇evran Mahallesi 225. Cadde No:4 Si̇ncan/ANKARA ​adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden muhasebe@akindemir.com ​e-posta adresine veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla akinlarinsaat@hs01.kep.tr adre​sine ​iletebilirsin​iz.

BAYİ GİRİŞİ

Bayi girişi yaparak ödeme yöntemlerimizi kullanabilir, hızlı ve 3D SMS güvenlik ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri Girişi