KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 1. Amaç ve Kapsam

Bu politikanın amacı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu politika; 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliği hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. İşbu Politika, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri kapsamaktadır.

 1. Tanımlar

Bu Politikanın uygulanmasında;

  1. Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
  2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
  3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
  4. Çalışan: Şirket ile arasında yapılmış olan iş akdi gereğince Şirkette çalışmakta olan kişileri,
  5. Çalışan Adayı: Şirket ya herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketin incelemesine açmış olan gerçek kişileri,
  6. Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,
  7. Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,
  8. Hizmet Sağlayıcı: Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
  9. İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  10. İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
  11. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
  12. Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
  13. Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
  14. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  15. Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
  16. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  17. Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,
  18. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
  19. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
  20. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,
  21. Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
  22. Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasını,
  23. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişileri,
  24. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
  25. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen  bilişim sistemini,
  26. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Şirket tüzel kişiliğini,
  27. VERBİS (Sicil) : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemini
  28. Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Bu Politikada yer almayan tanımlar için Kanun veya bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuattaki tanımlara başvurulabilir.

 1. Sorumluluk ve Görev Dağılımları

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının artırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım tablo aşağıda yer almaktadır:

UNVAN

BİRİM

GÖREV

ESRA YÜKSEL


 1. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Düzenlenen Kayıt Ortamları :

Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda verilen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

  1. Elektronik ortamlar
 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) 
 • Yazılımlar (ofis yazılımları vb.) 
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. ) 
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) 
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) 
 • Optik diskler (CD, DVD vb.) 
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) 
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
  1. Elektronik olmayan ortamlar
 • Kağıt 
 • Manuel veri kayıt sistemleri  
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 1. Kişisel Verilerin Saklanmasını ve İmhasını Gerektiren Hukuki, Teknik ya da Diğer Sebeplere İlişkin Açıklamalar:

Şirket tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler ve onların velileri, ziyaretçiler, ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçi yetkilisi veya çalışanı, temsilciler ve potansiyel hizmet veya ürün alıcısı olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir:

  1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirket faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre kadar saklanır.

   1. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirkette işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
 • 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

esas alınarak ve işbu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

  1. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  1. İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

   • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
   • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
   • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
   • İlgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi, 
   • Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; ilgili kişinin Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, 
   • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması, Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi ile Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin  Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

  1. Teknik Tedbirler

Kurum tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

   • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
   • Ağ yoluyla veri akarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
   • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
   • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
   • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
   • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
   • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
   • Gerektiğinde veri maskeleme yöntemi uygulanmaktadır.
   • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
   • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
   • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
   • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
   • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
   • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
   • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
   • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
   • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
   • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
   • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
   • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
   • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
   • Sızma (Penetrasyon) testleri ile Şirket bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır. 
   • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
   • Şifreleme yapılmaktadır.
   • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklara denetimi sağlanmaktadır.
   • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
   • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
  • İdari Tedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

   • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
   • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda ve şirket içi politika ve prosedürler hakkında belirli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
   • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
   • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
   • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
   • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
   • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
   • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
   • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
   • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
   • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
   • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler mevcuttur.
 1. Kişisel Verileri İmha Teknikleri

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Kişisel Veri İmha Prosedürüne uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir ve imha kayıt altına alınır.

Söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

 1. Saklama ve İmha Süreleri

Şirket tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak; 

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde; 
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta; 
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında

yer alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Görevlisi güncellemeler yapılır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Kişisel Verileri Koruma Görevlisince yetkilendirilen çalışanlar tarafından yerine getirilir.

NO

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi

İmha Süresi

1.

Kimlik

15 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

2.

İletişim

15 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

3.

Lokasyon

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

4.

Özlük

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

5.

Hukuki İşlem

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

6.

Müşteri İşlem

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

7.

Fiziksel Mekan Güvenliği

25 GÜN

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

8.

İşlem Güvenliği

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

9.

Finans

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

10.

Mesleki Deneyim

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

11.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

10 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

12.

Kılık ve Kıyafet

1 HAFTA

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

13.

Sağlık Bilgileri

15 YIL

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde


 1. Periyodik İmha Süreleri

Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirkette her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

Şirket; kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasına, prosedürlere ve şirketin iş akışına uygun olarak belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez.

 1. Politika’nın Yayınlanması ve Saklanması

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Kişisel Verileri Koruma Görevlisi tarafından dosyasında saklanır.

 1. Politika’nın Güncellenme Periyodu

Politika, ihtiyaç duyuldukça ve altı aylık periodlarla gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 1. Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması

İşbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politika ve prosedürleri yönetmek, kanun kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmek ve kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirleri almak üzere Şirket üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Verilerin Korunması Görevlisi atanmıştır.

Şirket tarafından düzenlenen bu Politika 01/01/2021 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirket internet sitesinde www.akindemir.com yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Politika, Şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurulu Kararı ile Kişisel Veri Koruma Görevlisi tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Kişisel Veri Koruma Görevlisi tarafından saklanır.

BAYİ GİRİŞİ

Bayi girişi yaparak ödeme yöntemlerimizi kullanabilir, hızlı ve 3D SMS güvenlik ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri Girişi